HOME    SKRIPTY
4. díl seriálu o HTML - Seznamy a odkazy
Alpin | 31. května 2007

V minulém díle jsme se zabývali úpravou textu, v tomto o trochu rozsáhlejším díle se budeme zabývat nejpoužívanějšími prvky v HTML.

4.1 Seznamy

Seznamy jsou velmi užitečné, velmi nám zpřehlední určitý výpis, takže jejich využití je jasné. Dělíme je na číslovaný, nečíslovaný a definiční. Definičním se nebudeme zabývat.

4.1.1 Číslovaný

Číslovaný seznam nám před každým řádkem automatický umístí číslo. Ohraničovacím tagem bude <OL>.... </OL> a příslušné odrážky uvnitř seznamu budou mít tyto tagy <Li>...</Li>

Ukázka:

<ol>
    <li>prvni</li>
    <li>druhy</li>
    <li>treti </li>
</ol>

Samozřejmě, pokud by se nám nelíbili odrážky tvořený z čísel, pak si můžeme definovat jiné:

<OL TYPE=A/a/I/i/1>...</OL> 

A - velká písmena     (A, B, C, D  atd...)
a - malá písmena      (a, b , c, d atd...)
I - římské číslování  (I, II, III, atd...)
i - římské číslování  (i , ii, iii atd...)
1 - arabské číslování (1, 2, 3, 4  atd...)

Příklad:

Pokud bychom chtěli číslovaný seznam za pomocí římských číslic, tak napíšeme:

<OL type= l >
   <Li> prvni </Li>
   <Li> druhy </Li>
   <Li> treti </Li>
</OL>

A všechny odrážky budou očíslovaný římskými číslicemi.

Pozn. v tomto případě I není malé písmeno L, ale velký i.

4.1.2 Nečíslovaný

Před každou položkou nám umístí puntík (defaultně). Ohraničujícím tagem bude <UL>....</UL> a odrážkovací tag bude <Li>...</Li>.

Ukázka:

<ul>
  <li>počítače</li>
  <li>squash</li>
  <li>strategické hry, akční hry a RPG</li>
  <li>spaní</li>
  <li>demoralizace okolí</li>       
</ul>

Pokud se vám nelíbí puntíky, tak si můžeme definovat jiné

<UL TYPE=DISC/CIRCLE/SQUARE>...</UL>

4.2 Odkazy

Co to je odkaz ? Je to zvýrazněná část textu, ve které se skrývá adresa dalších stránek. Odkazem může být nejen text, ale také obrázek (např. bannery). Naučit se pracovat s odkazem je naprosto nezbytné. Ohraničujícími tagy jsou <A href = "..." >....</A>. Odkazy dělíme na relativní a absolutní. Absolutní se používá u odkazu na jinou stránku a relativní, třeba na jiný soubor, který se nachází v aktuálním adresáři.

4.2.1 Textový odkaz

<A href="http://www. NejakyHodneDobryOdkaz.cz"> TEXT ODKAZU </A>, stačí kliknout na TEXT ODKAZU a budete přesměrování na příslušnou WWW stránku (absolutní odkaz).

Příklad:

<A href="http://www.cheater.cz "> Scorpion cheater </A>
 
Po kliknutí se přesuneme na stránku Scorpion cheateru.

4.2.2 Obrázkový odkaz

<A HREF="http://www.NejakyHodneDobryOdkaz.cz"> <IMG SRC="obrazek.gif > </A>

<IMG SRC="obrazek.gif > - udává nám umístění obrázku, v tomto případě se obrázek nalézá ve stejném adresáři jako soubor do které vkládáme tento kód. Jinak řečeno jde o relativní odkaz. Velmi často se stává, že obrázek leží o adresář výše, například v adresáři OBRAZKY, pak je nutné zadat: 
<IMG SRC="../obrazky/obrazek.gif >.

Příklad:

<A HREF="http://www.cheater.cz"> <IMG SRC="scorpion.gif " >  </A>

4.2.3 Odkaz na část dokumentu (záložka)

Někdy je třeba se pohybovat jenom v daném dokumentu a chceme nutně doporučit místo, kam by se měli uživatele podívat a proto jim tam vložíme záložku, která po kliknutí na daný hyper text přesune k požadované části.

<A HREF="WebovaStranka.html#001">druhá část</A>
...
...
<A NAME="001">
druhá část

4.3 Závěr

Na závěr jako vždy, názorný příklad. Soubor index.htm a scorpion.gif se nacházejí ve stejném adresáři. Pokud obrázek dáte jinam, je nutné upravit odkaz na obrázek.

Obsah souboru index.htm:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
   <HEAD>
      <TITLE> MOJE PRVNI STRANKA</TITLE>
   </HEAD>
<BODY>

Nečíslovaný seznam:

<ul>
  <li>Honza Svatoš</li>
  <li>Mirek Moucha</li>
  <li>Jakub Hladík</li>
  <li>Le Hai Anh</li>
  <li>Mirek Sýkora</li>       
</ul>

Číslovaný seznam:

<ol>
<li>Atlantis</li>
<li>Max Payne</li>
<li>Doom 3</li>
<li>Half life 2</li>
<li>SW: KOTOR 2</li>
</ol>

<A href="http://www.cheater.cz "> Scorpion cheater </A> <br>
<br>
<br>
<A HREF="http://www.cheater.cz"> <IMG SRC="scorpion.gif" ></A>
</BODY>
</HTML>

Výsledek:

HTML


Při kliknuti na odkaz nebo na obrázek, budete přesměrování na stránky www.cheater.cz.