HOME    SKRIPTY
Slovníček pojmů
Jakub Dvořák | 01. června 2007

Abecedně seřazená databáze několika nejdůležitějších pojmů, se kterými se na internetu můžete setkat!

ó            - znamená dlouhou samohlásku
                - mezera
A - address    - adresa
ALINK          - odkaz, adresa
ALIGN          - zarovnání
ALT            - druhá možnost, náhradní text u obrázku
AREA           - oblast
AUSTOSTART     - automatický start
B - bold       - tučné písmo
BASEFONT       - základní písmo
BGCOLOR        - background color - barva pozadí
BGPROPERTIES   - vlastnosti pozadí
BGSOUND        - hudba v pozadí
BIG            - velký
BLINK          - blikání
BLOCKQUOTE     - textový blok
BODY           - sekce tělo
BORDER         - okraj, rámeček
BOTTOM         - dole
BR             - nový řádek
CAPTION        - titulek
CELLPADDING    - vycpávka/poduška buňky
CELLSPACING    - mezera mezi buňkami
CENTER         - uprostřed, středění, centrování
CONTENT        - obsah
COLS           - sloupce
COLSPAN        - přes několik sloupců
COORDS         - poloha
DD             - podrobný popis bez odrážky
DECORATION     - dekorace, ozdoba
DEFAULT        - implicitní
DIR            - seznam
DIV            - nový oddíl
DL             - seznam s odrážkami
DT             - definice položky
EMBED          - zahnízdit, vnořit - objekt např. plug-in
FACE           - výraz, tvar (písma)
FALSE          - nepravda
FIXED          - nepohyblivý, fixní
FONT           - písmo
FORM           - formulář
FRAME          - rám
FRAMEBORDER    - okraj rámu
FRAMESPACING   - vzdálenost mezi rámy
FRAMESET       - souprava rámů
H1             - největší titulek stránky
H2             - menší titulek - také H3, H4, H5, H6
HEAD           - sekce hlava
HEIGHT         - výška
HIDDEN         - skrytý
HR             - horizontál - vodorovná čára
HREF           - hypertext reference - URL adresa
HTML           - Hyper text mark-up language - programovací jazyk
I              - skloněné písmo
IFRAME         - rám uvnitř stránky, vnořený rám
IMG            - image - grafický soubor
INPUT          - vstup
KEYWORDS       - klíčové výrazy
LEFT           - vlevo
LI             - list item - položka s odrážkou
LINK           - odkaz/linka
LOCATION       - místo, adresa
LOOP           - cyklus
MAXLENGTH      - maximum length - maximální délka
MAILTO         - odešli na tuto adresu
MAP            - mapa
MARGINHEIGHT   - výška okraje
MARGINWIDTH    - šířka okraje
MARQUEE        - rolující text
META           - tagy popisující obsah programu
MIDDLE         - uprostřed
MULTICOL       - více sloupců
NAME           - jméno
NEXT           - další
NEXTID         - další ID
NOBR           - no brake - na stejném řádku
NOFRAMES       - vstup do stránky bez rámů
NONE           - žádný, nic
NORESIZE       - neměnit velikost
NOSHADE        - beze stínu
OL             - ordered list - číslovaný seznam
OPTION         - položka
P              - paragraph - nový odstavec
PAGE           - stránka
PARAM          - parametr, vstupní hodnota
PARENT         - rodič, předek
PLAINTEXT      - obyčejný text
PRE            - preformat - fixní písmo, znaky stejně široké
PROPERTIES     - vlastnosti
RECT           - rectangle - obdélník
ROWS           - řádky
ROWSPAN        - přes několik řádků
REFRESH        - obnovit
RESET          - zrušit, nastavit implicitní hodnoty
RESIZE         - změnit velikost
RIGHT          - vpravo
SCRIPT         - skript
SCROLL         - rolování, posunování
SELECT         - výběr, vybrat, vyznačit (text)
SELECTED       - vybraný, vyznačený (text)
SELF           - tentýž, vlastní
SHAPE          - tvar
SIZE           - velikost
SMALL          - malý
SPAN           - rozsah
SRC            - source - zdroj
STRIKE         - přeškrtnout
STRONG         - tučné písmo
STYLE          - styl
SUB            - subscript - dolní index
SUBJECT        - předmět
SUBMIT         - odeslat
SUP            - superscript - horní index (exponent)
TABLE          - tabulka
TAG            - značka
TD             - table detail - buňka tabulky
TEXTAREA       - vstupní prvek pro text
TITLE          - titulek
TOP            - nahoře
TR             - table row - nový řádek v tabulce
TRUE           - pravda
TYPE           - typ
U              - underline - podtržený
UL             - unordered list - nečíslovaný seznam (odrážky)
USEMAP         - použij mapu
VALIGN         - vertical alignment - svislé zarovnání
VALUE          - hodnota
VAR            - variable - proměnná
VLINK          - visited link - navštívený odkaz
WBR            - nový řádek (uvnitř NBR)
WIDTH          - šířka
WINDOW         - okno